Podjęciu decyzji o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód towarzyszy zawsze wiele wątpliwości prawnych. Nie ulega wątpliwości, że sprawy o rozwód są tymi sprawami, którym towarzyszą emocje i to zazwyczaj negatywne. W poniższym artykule staram się podpowiedzieć jak przygotować się do rozwodu.

Argumenty do rozwodu

Decydując się na złożenie pozwu rozwodowego, strona powodowa jako pierwsza określa sposób rozwiązania małżeństwa- czy ma to być rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania winy małżonków. Nie ulega żadnej wątpliwości, iż w obu przypadkach muszą zaistnieć argumenty do rozwodu, dwie konieczne przesłanki warunkujące rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, czyli trwały i zupełny rozkład pożycia.

Rozkład pożycia jest trwały, jeśli pomiędzy małżonkami nie ma więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. O zupełności rozkładu pożycia możemy mówić wówczas, gdy na podstawie doświadczenia życiowego można przypuszczać, iż małżonkowie w przyszłości nie nawiążą ponownie relacji małżeńskich.

W przypadku podjęcia przez małżonka decyzji o złożeniu pozwu rozwodowego o rozwód bez orzekania o winie, najczęściej wskazywane argumenty do rozwodu to niezgodność charakterów, odmienne podejście do życia, odmienność celów i pragnień oraz brak oparcia w partnerze. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, przyczyny te są zazwyczaj bardziej skomplikowane. Małżonkowie wskazują przede wszystkim na niewierność małżeńską, alkoholizm, uzależnienie od narkotyków, przemoc fizyczną czy psychiczną.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż strona, która domaga się rozwiązania małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy współmałżonka musi nie tylko przedstawić argumenty do rozwodu, ale i tę winę przez sądem udowodnić albowiem w polskim prawie nie stopniujemy winy- małżonek uznany za winnego musi być winnym w 100 procentach. Strony przed sądem korzystają z rozmaitych dowodów takich jak zeznania świadków, nagrań czy dokumentacji fotograficznej.

Dokumenty potrzebne do rozwodu

W przypadku podjęcia decyzji o założeniu sprawy rozwodowej wraz z pozwem konieczne jest również dołączenie załączników. Dokumenty potrzebne do rozwodu to odpis skrócony aktu małżeństwa, a w przypadku wspólnych małoletnich dzieci również odpisy skrócone aktów urodzenia. Jeśli małżonkowie zawierali podczas trwania małżeństwa umowy majątkowo-małżeńskie to wówczas kopię aktu notarialnego lub orzeczenia sądu również należy dołączyć do pozwu. Nadto, jeśli pomiędzy małżonkami wcześniej toczyła się sprawa o rozwód, alimenty czy władzę rodzicielską taka informacja również powinna zostać umieszczona w pozwie wraz z kserokopią dokumentów. Należy również zaznaczyć, iż w przypadku kiedy małżonkowie są rodzicami małoletnich dzieci konieczne jest wskazanie świadka (jego danych osobowych i miejsca zamieszkania), który będzie zeznawał na okoliczność sytuacji wychowawczej małoletnich dzieci.

Pozew rozwodowy podlega opłacie sądowej w wysokości 600 zł. Opłata uiszczana jest na rachunek bankowy sądu a jej potwierdzenie stanowi załącznik do pozwu. Jeśli sprawa rozwodowa zakończy się rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, wówczas sąd po uprawomocnieniu się wyroku zwraca stronie opłacającej kwotę 300zł a kwotę 150zł zasądza od drugiego małżonka. Reasumując koszty sądowe w przypadku rozwodu bez orzekania o winie choć pozornie wynoszą 600zł to faktycznie jest to kwota niższa i finalnie wyniesie 150,zł.

Sprawa rozwodowa jak się zachować?

Do sądu zawsze należy przyjść schludnie ubranym. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Jeśli stronie towarzyszy profesjonalny pełnomocnik to niewątpliwie jest on swoistym podparciem dla klienta. Należy pamiętać, że kiedy sąd zadaje nam pytanie zawsze należy wstać. Ta sama zasada obowiązuje również wtedy, kiedy sąd ogłasza wyrok. Dość często klienci pytają: jak odpowiadać na sprawie rozwodowej? Podstawowe zasady mówią, by odpowiadać rzeczowo i logicznie. Zawsze zeznajemy o tym co wiemy a nie o tym co nam się wydaje. Zeznajemy o faktach. W sprawach o rozwód pierwszy zeznaje powód a następnie strona pozwana. W przypadku, kiedy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, przesłuchiwany jest również świadek na okoliczność sytuacji opiekuńczej i wychowawczej małoletnich dzieci. W praktyce świadek pytany jest o relacje dzieci z rodzicem, z którym nie przebywa; o zachowania dzieci i ich świadomość o rozstaniu rodziców.

Pytania na rozprawie rozwodowej

Sąd zawsze rozpoczyna przewód sądowy od odebrania danych osobowych od stron. Stąd konieczne jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego. Następnie pytania na rozprawie rozwodowej dotyczą daty zawarcia małżeństwa, posiadania potomstwa, zatrudnienia, źródłach utrzymania, relacjach z dziećmi. W zależności od tego czy małżonkowie wnoszą o ustalenie winy za rozkład pożycia czy też nie, nieco inaczej wygląda przesłuchanie stron w tym zakresie. W przypadku zgodnego wniosku małżonków o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, sąd nie wnika zbyt głęboko w przyczyny, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa. W przypadku gdy mamy do czynienia z rozwodem z orzekaniem o winie, wówczas pytania na rozprawie rozwodowej są zdecydowanie bardziej wnikliwe. Dotyczy to zarówno samych stron jak i zawnioskowanych świadków.

Procedura rozwodowa

W przypadku ustalenia przez sąd, iż nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia a jednocześnie brak jest negatywnych przesłanek rozwodowych; sąd kończy postępowanie wydając wyrok, w którym rozwiązuje małżeństwo stron bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie jednego z małżonków lub z winy obojga małżonków. Obligatoryjnie sąd orzeka o alimentach na rzecz małoletnich dzieci, o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz o korzystaniu z mieszkania podczas wspólnego zamieszkiwania małżonków.

Procedura rozwodowa wygląda tak, że od chwili wydania wyroku biegnie 7-dniowy termin do ewentualnego złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Wniosek taki podlega opłacie sądowej w wysokości 100zł. Jeśli żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie, wyrok uprawomocnia się po 7 dniach. Warto również pamiętać, iż procedura rozwodowa zakłada, że sąd doręcza stronie wyrok z urzędu tylko wówczas, gdy zasądza alimenty na rzecz małoletnich dzieci (tzw. klauzula wykonalności.) W każdym innym przypadku, jeśli chcemy otrzymać taki dokument, należy złożyć wniosek do sądu i dokonać odpowiednich opłat.

Liczę na to, iż tym postem pomogłam Państwu znaleźć odpowiedź na często pojawiające się pytanie jak przygotować się do rozwodu. Jeżeli będziecie Państwo potrzebować wsparcia adwokata, to serdecznie zachęcam do kontaktu ze mną.