Bardzo często w swojej pracy adwokata spotykam się z pytaniem, kiedy warto złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Klienci są niekiedy bardzo zdezorientowani, albowiem opierają swoją wiedzę na mało merytorycznych źródłach znalezionych w internecie. Pytają o czas jaki musi upłynąć od daty orzekania o ostatnim obowiązku alimentacyjnym, o zakres kwotowy wysokości alimentów jak również o maksymalną kwotę alimentów. Tematyka podwyższenia obowiązku alimentacyjnego jest dość złożoną materią, więc zachęcam w każdym przypadku do konsultacji z adwokatem.

Podwyższenie alimentów-argumenty

Podstawą prawną podwyższenia alimentów jest prawo rodzinne, a dokładnie artykuł 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, iż w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Tytułem wstępu należy wyjaśnić czym jest owa „zmiana stosunków”. To nic innego jak zwiększenie potrzeb osoby uprawnionej do alimentów jak również zmiany w zakresie sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Przykładowo jeśli alimenty na rzecz małoletniego trzyletniego dziecka,   były zasądzone w wyroku rozwodowym, który zapadł pięć lat temu a dziecko właśnie zaczęło uczęszczać do szkoły, to z natury rzeczy jego potrzeby materialne wzrastają. Pojawiają się zwiększone wydatki dotyczące kosztów zakupu podręczników, zajęć dodatkowych czy kosztów odzieży. Należy podkreślić, iż omawiana zamiana stosunków musi zaistnieć po wydaniu pierwotnego orzeczenia kształtującego obowiązek alimentacyjny. Nie możemy w pozwie o alimenty podnosić tych okoliczności, które istniały w dacie wyrokowania o wcześniejszych alimentach.

Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów?

Sprawa o podwyższenie alimentów jest rozpoznawana w trybie procesowym. Z tych właśnie względów do sądu kierujemy pozew a nie wniosek. Należy pamiętać, iż małoletnie dzieci są reprezentowane w sprawie o podwyższenie alimentów przez rodzica, który składa pozew o podwyższenie alimentów w imieniu małoletnich dzieci. Oczywiście rodzic na etapie postępowania sądowego może skorzystać z pomocy adwokata. Wówczas koniecznym jest udzielenie pełnomocnictwa procesowego przez rodzica, ale w imieniu małoletnich dzieci.

Sądem właściwym rozpoznającym pozew o podwyższenie jest Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (powoda) lub osoby zobowiązanej (pozwanego). Wybór właściwego  miejscowo sądu należy do powoda.

Pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci jest wolny od opłat sądowych co oznacza, iż rodzic składający pozew w imieniu małoletnich dzieci nie ponosi żadnych kosztów sądowych. Pozew składamy zawsze w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Należy również pamiętać, że sprawa o podwyższenie alimentów niekiedy trwa bardzo długo. Warto wówczas rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa wraz z pozwem. Wniosek taki jest możliwy, jeśli istnieje konieczność zabezpieczenia interesów majątkowych małoletnich dzieci jeszcze przed wszczęciem postępowania. Z praktyki zawodowej adwokata  zauważam, iż pozew o podwyższenie alimentów wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia jest  traktowany priorytetowo a czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy jest zdecydowanie krótszy.

Uzasadnienie podwyższenia alimentów

Sporządzając pozew o podwyższenie alimentów w pierwszej kolejności należy wskazać uzasadnienie podwyższenia alimentów, czyli w jaki sposób zwiększyły się potrzeby materialne małoletnich dzieci. Ustawodawca wymaga bowiem wykazania zmiany okoliczności w stosunku do orzekania o ostatnich alimentów. Musimy wskazać w jakim zakresie zwiększyły się wydatki na żywność, odzież, edukację. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż w usprawiedliwione koszty utrzymania małoletnich dzieci wliczamy również koszty związane z utrzymaniem nieruchomości w której zamieszkują czyli koszty związane z czynszem, energią, opałem czy podatkami.

Uzasadnienie podwyższenia alimentów zawarte w pozwie musi być poparte dowodami. Trzeba załączyć potwierdzenia przelewów, umowy oraz faktury imienne. Ten ostatni dokument jest niezwykle istotny albowiem bardzo często klienci załączają paragony. Paragon nie jest dowodem w sprawie i bardzo łatwo może zostać podważona jego wiarygodność, chociażby poprzez stwierdzenie, iż paragon przecież można znaleźć na ulicy i dołączyć go do akt sprawy. Należy pamiętać aby wszelkie większe zakupu, które czynimy dla małoletnich dzieci w tym również zakupy farmaceutyczne, udokumentowane  były fakturą imienną na dziecko.

Uzasadnienie podwyższenia alimentów może również podnosić okoliczności dotyczące zwiększonych możliwości finansowych osoby zobowiązanej do uiszczania alimentów. W polskim prawie obowiązuje zasada równej stopy życiowej co oznacza, iż dzieci powinny żyć na takim samym poziomie jak ich rodzice.

Należy również pamiętać, iż w przypadku osoby zobowiązanej do łożenia alimentów na rzecz małoletnich dzieci, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe, a nie faktycznie uzyskiwane dochody. Niestety bardzo często zdarza się tak, że rodzic zobowiązany do alimentowania dzieci ukrywa swoje dochody. Wówczas istnieje konieczność sformułowania odpowiednich wniosków dowodowych w czym niewątpliwie może pomóc doświadczony adwokat.

Jakie dokumenty do podwyższenia alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów należy uzupełnić o wszystkie poprzednie orzeczenia, które dotyczą powyższego obowiązku. Należy również załączyć akty urodzenia dzieci jak również wyrok rozwiązujący małżeństwo lub orzekający separację jeśli wcześniej toczyły się takie postępowania.  Należy również dołączyć wszelkie dokumenty, które dotyczą zwiększonych potrzeb dzieci (rachunki, potwierdzenia przelewów, umowy, faktury imienne).

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż prawidłowo sporządzony i uzasadniony pozew o podwyższenie alimentów jest czynnością niezmiernie istotną. Sąd bowiem rozstrzygając chociażby o zabezpieczeniu powództwa bazuje na tym, co jest napisane w pozwie i jakie dokumenty zostały do niego załączone.

Mając na uwadze fakt, iż sprawa o podwyższenie alimentów należy zwykle do kategorii skomplikowanych, zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata, który przeprowadzi Państwa przez trudy związane z postępowaniem sądowym.